Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement van het wereldkoor Voces del Mundo

1    Voces del Mundo is een koor dat liederen zingt uit alle delen van de wereld. Het koor bestaat uit een groep mensen die onder leiding van de dirigent samen zingen voor hun plezier en ontspanning, maar die ook streven naar verbetering van hun eigen zangkwaliteiten en die van het koor.

2    Procedure van aanmelding:
Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Als je belangstelling hebt, kun je je in principe het hele jaar door aanmelden. Je hebt de mogelijkheid drie keer vrijblijvend mee te doen met de repetities. Daarna word je geacht je in te schrijven. Een inschrijvingsformulier kun je krijgen bij één van de bestuursleden. Als datum van inschrijving geldt de eerstvolgende repetitie na deze drie keer.

Je inschrijving is pas definitief nadat je een stemtest hebt gedaan en de dirigent en het bestuur mogelijkheden zien om je in het koor in te passen. Eventueel volgt een proeftijd van drie maanden, waarna de dirigent je muzikale vorderingen met je bespreekt. Een bestuurslid bespreekt je inzet en je aanwezigheid bij de repetities met je. Wanneer de dirigent akkoord is kan je inschrijving alsnog definitief worden

3    Procedure van opzeggen:
Je kunt je lidmaatschap opzeggen aan het eind van het verenigingsjaar (= kalenderjaar). Opzegging geschiedt schriftelijk bij de penningmeester en vóór 1 december. Als je niet tijdig opzegt ben je weer een jaar lid. Bij tussentijds opzeggen ben je verplicht om de volledige jaarcontributie te betalen. Onder bijzondere omstandigheden kan in overleg met het bestuur van het tijdstip van opzeggen afgeweken worden.

4    Contributie:
De contributie wordt elk jaar vastgesteld in de algemene vergadering. De contributieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december. Betaling geschiedt bij aanvang van het kalenderjaar. Hiervan kan slechts in overleg met de penningmeester worden afgeweken.  Je krijgt geen nota. De contributie dient overgemaakt te worden op bankrekening NL45 INGB 0008 8335 82 t.n.v. Voces del Mundo,

Den Haag. Een maand na het verstrijken van de betalingsdatum zal alsnog een nota gestuurd worden naar de leden die nog niet betaald hebben. Daarvoor zal € 2,25 in rekening gebracht worden.

5    Algemene vergadering:
Jaarlijks wordt door het bestuur in het najaar een algemene ledenvergadering bijeengeroepen. Algemene ledenvergaderingen zijn belangrijk omdat er besluiten genomen worden over de contributie, benoeming van bestuursleden, et cetera. Ieder lid heeft stemrecht. Je kunt een ander lid machtigen om je stem uit te brengen.

Kascommissie:
De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie om de boekhouding te controleren De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur.

6    Repetities:
De repetities worden gehouden elke dinsdagavond van 20.15 uur tot 21.45 uur in Wijkgebouw Eltheto, bij de Bethlehemkerk, Azaleaplein 2 (halte lijn 3 Azaleaplein). De repetitieruimte is open vanaf 19.45 uur. Als koor staat en valt onze prestatie en ons plezier met de aanwezigheid van een zo groot mogelijk aantal koorleden bij de repetities. Daarom proberen we om elke repetitie aanwezig en op tijd te zijn, behoudens overmacht. Je kunt je afmelden voor de repetitie bij de vertegenwoordiger van je eigen stemgroep (bij voorkeur) of bij een van de bestuursleden.
Er zijn ook repetities in de schoolvakanties tenzij dit onderling anders wordt afgesproken. Als een repetitie onverwacht niet doorgaat proberen we iedereen te bereiken. Na de repetities is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog gezellig na te kletsen.

7    Uitvoering:
Ieder jaar wordt ten minste één uitvoering gehouden. We streven echter naar meer uitvoeringen. Ieder lid dat het uit te voeren repertoire voldoende beheerst (door de dirigent te bepalen) kan meedoen aan de uitvoering. Koorleden die pas drie maanden of korter lid zijn van het koor moeten in elk geval aan de dirigent toestemming vragen om mee te mogen doen met de uitvoering. Voorafgaand aan de uitvoering is de generale repetitie. Deze is verplicht voor iedereen die meedoet aan de uitvoering, over uitzonderingsgevallen beslist de dirigent. Wie niet meedoet met de uitvoering, zingt met de generale repetitie ook niet mee, om verwarring te voorkomen.

8    Bestuur:
Tineke Hafkemeijer-Jorna, voorzitter
Caroline van Vliet, secretaris
Jean Wijten, penningmeester
Marian Paul, bestuurslid
Jan de Lange, bestuurslid

9    Dirigent:
De dirigent van Voces del Mundo is Jorina van Bergen. Zij bepaalt:

  • geschiktheid voor het koor van een aspirant lid
  • stemmenindeling
  • repertoire (in overleg met het bestuur of een repertoirecommissie, wie zelf geschikte muziek denkt te hebben kan dat natuurlijk ook aan de dirigent voorleggen).
  • wie er kan zingen tijdens de uitvoering

Laatst gewijzigd: September 2021

Download het Huishoudelijk Reglement